DISCLAIMER

Oud-Vossemeer, 1 januari 2010

De website www.wenf-administratie.nl wordt verzorgd en beheerd in opdracht van:

W+F Administratie-Consulenten
Raadhuisstraat 11
4698 AJ OUD-VOSSEMEER
T: 0166-604116

E: info@wenf-administratie.nl

KvK: 22030206

Disclaimer

W+F Administratie-Consulenten neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. W+F Administratie-Consulenten is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is W+F Administratie-Consulenten aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website, de zogenaamde hyperlinks, kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover W+F Administratie-Consulenten geen controle heeft. W+F Administratie-Consulenten draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendom

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van W+F Administratie-Consulenten of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan W+F Administratie-Consulenten of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Reactietijd op uw e-mail

W+F Administratie-Consulenten streeft er naar om vragen die per e-mail binnenkomen op info@wenf-administratie.nl binnen drie werkdagen te beantwoorden. Hiervan kan worden afgeweken door een automatische beantwoording met een nieuwe reactietermijn.

Oud-Vossemeer